Mijn praktijk

Ik ben logopedist en houd me bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal, is onderdeel van het werkterrein. Als logopedist bied ik in mijn praktijk therapie en advies aan mensen die problemen ondervinden bij het communiceren. Hier treft u informatie aan over mijn praktijk en over wie ik ben. En geef ik u informatie over de gang van zaken in mijn praktijk en mijn manier van werken. In "Wat is logopedie" geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die behandel.

Verwijzing

U kunt door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek of behandeling. Sinds 1 augustus 2011 kunt u ook via de Directe Toegankelijkheid Logopdie (DTL) in de praktijk terecht voor onderzoek en/of behandeling. Indien u gebruik wilt maken van de DTL, raad ik u aan uw polis van de zorgverzekeraar te raadplegen om er zeker van te zijn dat DTL wordt vergoed.

Aanmelding

Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist. U kunt zich bij mij aanmelden op de gelijknamige pagina.

Behandeling

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Samenwerking

Ik werk nauw samen met o.a. huisartsen, orthodontisten, KNO-artsen en psychologen. Maar ook met schoolbegeleidingsdiensten en heb direct contact met basisscholen.

Vergoeding

De behandeling wordt geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar. Soms moet er van tevoren een machtiging worden aangevraagd. Afspraken hierover vindt u in uw polisvoorwaarden. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de nieuwe basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt er van uitgaan dat de praktijk een contract met alle zorgverzekeraars zal sluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy + Privacy Policy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Kwaliteitsbeleid

Kwaliteit staat hoog in het vaandel en om die op peil te houden volg ik regelmatig cursussen. Ik sta geregistreerd in het kwaliteitsregister van de NVLF en ik ben lid van de kwaliteitskring LOeO (Logopedisten Oldenzaal en Omgeving).

Klachten

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Het klachtenrecht van de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van clienten in de zorg. Logopediepraktijk Denekamp handelt overeenkomstig deze wet. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Wanneer een arts een patient gaat onderzeken of behandelen, is er sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patienten die medische zorg nodig hebben. Meer informatie kunt u vinden op www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo